กรณีพิพาทการขุดสระโดยไม่ได้รับอนุญาต

การขุดสระโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่ดินข้างเคียงได้ เช่น ดินพังทลาย น้ำรั่วไหล ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของที่ดินข้างเคียง หรืออาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรณีพิพาทการขุดสระโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของที่ดินข้างเคียงอาจดำเนินการดังนี้

  1. แจ้งเตือนผู้ขุดสระ โดยการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ขุดสระ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น และขอให้ผู้ขุดสระดำเนินการแก้ไข
  2. ร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ เพื่อขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย
  3. ฟ้องร้องต่อศาล หากผู้ขุดสระไม่ดำเนินการแก้ไขความเสียหาย เจ้าของที่ดินข้างเคียงสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ขุดสระดำเนินการแก้ไขความเสียหาย หรือชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล ศาลอาจพิพากษาให้ผู้ขุดสระดำเนินการแก้ไขความเสียหาย หรือชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้

ตัวอย่างกรณีพิพาทการขุดสระโดยไม่ได้รับอนุญาต

นายแดงเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่ง โดยที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นของนายดำ นายแดงได้ดำเนินการขุดสระบนที่ดินของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ส่งผลให้ดินพังทลายและไหลลงสู่ที่ดินของนายดำ ส่งผลให้ต้นไม้และพืชผลของนายดำเสียหาย นายดำจึงได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้นายแดงดำเนินการแก้ไขความเสียหายหรือชดใช้ค่าเสียหาย

ศาลพิพากษาให้นายแดงดำเนินการแก้ไขความเสียหาย โดยถมดินที่ไหลลงสู่ที่ดินของนายดำ และชดใช้ค่าเสียหายแก่นายดำเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

ข้อควรระวัง

เจ้าของที่ดินข้างเคียงควรเก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น รูปถ่าย คลิปวิดีโอ บันทึกเหตุการณ์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการฟ้องร้องต่อศาล

เจ้าของที่ดินข้างเคียงควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการตามกฎหมาย

Share on: