กรณีพิพาทที่ดินงอกในหมู่บ้านจัดสรร

กรณีพิพาทที่ดินงอกในหมู่บ้านจัดสรร มักเกิดขึ้นจากสาเหตุหลักๆ ดังนี้

  • ความไม่ชัดเจนของแนวเขตที่ดินในหมู่บ้านจัดสรร
  • การออกโฉนดที่ดินไม่ตรงกับแนวเขตหมู่บ้านจัดสรร
  • การก่อสร้างหรือถมดินจนทำให้แนวเขตที่ดินเปลี่ยนแปลงไป

กรณีพิพาทที่ดินงอกในหมู่บ้านจัดสรรสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งระหว่างเจ้าของที่ดินด้วยกันเอง และระหว่างเจ้าของที่ดินกับหมู่บ้านจัดสรร โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง จะมีกรรมสิทธิ์ในที่งอกที่เกิดขึ้นจากที่ดินแปลงนั้น เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าของที่ดินได้โอนที่ดินแปลงนั้นให้กับผู้อื่นไปแล้ว

สำหรับกรณีพิพาทที่ดินงอกในหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของที่ดินด้วยกันเอง เจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันเองได้ หากตกลงกันไม่ได้ ก็สามารถฟ้องร้องกันต่อศาลเพื่อขอพิพากษาชี้ขาดสิทธิ

สำหรับกรณีพิพาทที่ดินงอกในหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของที่ดินกับหมู่บ้านจัดสรร เจ้าของที่ดินสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินเพื่อขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินได้ หากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่าแนวเขตที่ดินไม่ตรงกับโฉนดที่ดิน คณะกรรมการจัดสรรที่ดินมีอำนาจในการแก้ไขแนวเขตที่ดินให้ถูกต้องได้

ตัวอย่างกรณีพิพาทที่ดินงอกในหมู่บ้านจัดสรร

  • กรณีหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งได้ออกโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดิน โดยที่โฉนดที่ดินไม่ตรงกับแนวเขตหมู่บ้านจัดสรร ทำให้เจ้าของที่ดินบางรายมีที่ดินงอกออกมาจากโฉนดที่ดิน เจ้าของที่ดินบางรายจึงฟ้องร้องหมู่บ้านจัดสรรเพื่อขอที่ดินงอกคืน
  • กรณีเจ้าของที่ดินคนหนึ่งได้ถมดินจนทำให้แนวเขตที่ดินของตนขยายออกไป ทำให้ที่ดินงอกออกมาจากที่ดินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง เจ้าของที่ดินข้างเคียงจึงฟ้องร้องเจ้าของที่ดินรายแรกเพื่อขอที่ดินงอกคืน

แนวทางป้องกันกรณีพิพาทที่ดินงอกในหมู่บ้านจัดสรร

  • ตรวจสอบแนวเขตที่ดินก่อนซื้อ
  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรก่อนซื้อ
  • ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินก่อนซื้อ
  • ปรึกษาทนายความก่อนดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน

เจ้าของที่ดินควรตรวจสอบแนวเขตที่ดินก่อนซื้อ เพื่อไม่ให้ซื้อที่ดินที่มีที่ดินงอกออกมาจากที่ดินแปลงข้างเคียง เจ้าของที่ดินควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรก่อนซื้อ เพื่อทราบถึงแนวเขตหมู่บ้านจัดสรรและข้อจำกัดต่างๆ ของหมู่บ้านจัดสรร เจ้าของที่ดินควรตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินก่อนซื้อ เพื่อไม่ให้ซื้อที่ดินที่มีโฉนดที่ดินไม่ตรงกับแนวเขตที่ดิน เจ้าของที่ดินควรปรึกษาทนายความก่อนดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายที่เหมาะสม

Share on: