กรณีได้รับเงินฌาปนกิจจาก ธ.ก.ส. ไม่ครบ

กรณีได้รับเงินฌาปนกิจจาก ธ.ก.ส. ไม่ครบ อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ ดังนี้

  • การขาดส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. กำหนดให้สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ซึ่งหากสมาชิกขาดส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า อาจทำให้ได้รับเงินฌาปนกิจไม่ครบ
  • การผิดเงื่อนไขการได้รับเงินฌาปนกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. มีเงื่อนไขในการได้รับเงินฌาปนกิจ เช่น สมาชิกต้องเสียชีวิตจากสาเหตุตามที่กำหนด หรือสมาชิกต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตครบถ้วน หากสมาชิกผิดเงื่อนไขการได้รับเงินฌาปนกิจ อาจทำให้ได้รับเงินฌาปนกิจไม่ครบ
  • การถูกเรียกเก็บหนี้ที่ค้างชำระ หากสมาชิกมีหนี้สินกับ ธ.ก.ส. ที่ค้างชำระอยู่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อาจเรียกเก็บหนี้ที่ค้างชำระก่อนจ่ายเงินฌาปนกิจ หากหนี้ที่ค้างชำระมีจำนวนมาก อาจทำให้ได้รับเงินฌาปนกิจไม่ครบ

หากได้รับเงินฌาปนกิจจาก ธ.ก.ส. ไม่ครบ ทายาทหรือผู้รับเงินฌาปนกิจสามารถดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้เพื่อขอรับเงินฌาปนกิจเพิ่มเติมได้

1. ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับเงินฌาปนกิจ

ทายาทหรือผู้รับเงินฌาปนกิจควรตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับเงินฌาปนกิจอีกครั้ง เพื่อดูว่าสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ หากพบว่าสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ได้รับเงินฌาปนกิจไม่ครบ อาจดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

2. ยื่นคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจเพิ่มเติม

ทายาทหรือผู้รับเงินฌาปนกิจสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจเพิ่มเติมต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น ใบมรณบัตร เอกสารแสดงการเป็นสมาชิก เอกสารแสดงการชำระเบี้ยประกันชีวิต เป็นต้น

3. ร้องเรียนต่อ ธ.ก.ส.

หากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. ปฏิเสธคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจเพิ่มเติม ทายาทหรือผู้รับเงินฌาปนกิจสามารถร้องเรียนต่อ ธ.ก.ส. เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4. ฟ้องร้องต่อศาล

หาก ธ.ก.ส. ยังคงปฏิเสธคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจเพิ่มเติม ทายาทหรือผู้รับเงินฌาปนกิจสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินฌาปนกิจเพิ่มเติม โดยศาลจะพิจารณาคำร้องโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เงื่อนไขการได้รับเงินฌาปนกิจ เอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมคำร้อง และข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการดำเนินการสำหรับผู้ที่ได้รับเงินฌาปนกิจจาก ธ.ก.ส. ไม่ครบ

  1. ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับเงินฌาปนกิจ
  2. ยื่นคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจเพิ่มเติมต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.
  3. ร้องเรียนต่อ ธ.ก.ส.
  4. ฟ้องร้องต่อศาล

หากทายาทหรือผู้รับเงินฌาปนกิจสามารถดำเนินการตามแนวทางข้างต้นได้ ก็จะช่วยให้ทายาทหรือผู้รับเงินฌาปนกิจได้รับเงินฌาปนกิจครบถ้วนตามสิทธิ

ปัญหาการจ่ายเงินฌาปนกิจหมู่บ้าน

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีสมาชิกน้อยลง

ขาดส่งเงินฌาปนกิจ

ขาดส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.

เงินฌาปนกิจ ธ.ก.ส.

Share on: