กรมชลประทานผิดสัญญาและละเมิดคูส่งน้ำ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 15th August, 2023 at 11:11 am

หากกรมชลประทานผิดสัญญาและละเมิดคูส่งน้ำ คุณสามารถอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายได้ดังนี้

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1369 บัญญัติว่า “บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันเป็นหลักฐานโดยลายลักษณ์อักษรอันเป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งว่าจะปฏิบัติตามสัญญานั้น ย่อมต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง”
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดใช้สิทธิโดยละเมิดต่อบุคคลอื่น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้น ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”
  • พระราชบัญญัติชลประทาน พ.ศ. 2482 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ให้กรมชลประทานมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดและบำรุงรักษาระบบชลประทาน ควบคุมการใช้น้ำ และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการชลประทาน”

โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าว คุณสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมชลประทานได้ ดังนี้

  • ค่าเสียหายที่แท้จริง (actual damages)
  • ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damages)
  • ค่าเสียหายเพื่อการบรรเทาทุกข์ (compensatory damages)
  • ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (exemplary damages)
  • ค่าเสียหายเพื่อการแก้ไข (restitution)

คุณสามารถปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมชลประทานได้

Share on: