กรมทางหลวงชนบทจ่ายค่าเวนคืนที่ดินได้เงินไม่เท่ากัน

สาเหตุที่กรมทางหลวงชนบทจ่ายค่าเวนคืนที่ดินได้เงินไม่เท่ากัน มีดังนี้

  • ราคาที่ดิน ราคาที่ดินในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกัน ตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม ศักยภาพในการพัฒนา ฯลฯ ที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ที่มีราคาสูงก็จะมีค่าเวนคืนที่สูงตามไปด้วย
  • ลักษณะของที่ดิน ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ยืนต้น ก็จะมีมูลค่ามากกว่าที่ดินเปล่า ดังนั้น ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ยืนต้นก็จะมีค่าเวนคืนที่สูงกว่าที่ดินเปล่า
  • ความกว้างของแนวเวนคืน ที่ดินที่มีแนวเวนคืนกว้าง ก็จะมีค่าเวนคืนที่สูงกว่าที่ดินที่มีแนวเวนคืนแคบ
  • ความยินยอมของเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินที่ยินยอมให้เวนคืนที่ดินโดยเร็ว ก็จะมีค่าเวนคืนที่สูงกว่าเจ้าของที่ดินที่ขอดำเนินการเวนคืนล่าช้า

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทน เป็นผู้กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทน โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หากเจ้าของที่ดินเห็นว่าค่าเวนคืนที่กรมทางหลวงชนบทกำหนดให้นั้นไม่เหมาะสม สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการรังวัดอสังหาริมทรัพย์

Share on: