กองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน

กองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาหนี้สิน โดยให้กู้เงินเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินและให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน รวมทั้งเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืม

ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นเกษตรกรหรือผู้ยากจน
 • มีที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นหลักประกัน
 • มีความสามารถในการชำระหนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการกู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์ที่ถูกขายทอดตลาดคืนนั้น กองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน กำหนดให้เป็นการกู้เงินเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินของเกษตรกรและผู้ยากจน โดยให้กู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์ที่ถูกขายทอดตลาดคืนจากเจ้าหนี้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือธนาคารพาณิชย์

ขั้นตอนการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน เพื่อซื้อทรัพย์ที่ถูกขายทอดตลาดคืน

 1. เกษตรกรหรือผู้ยากจนยื่นคำขอกู้เงินต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารออมสิน
 2. ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสินตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืม
 3. หากผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติครบถ้วน ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสินจะแจ้งให้ผู้กู้ยืมเตรียมเอกสารประกอบการกู้เงิน
 4. ผู้กู้ยืมยื่นเอกสารประกอบการกู้เงินต่อ ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสิน
 5. ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 6. ผู้กู้ยืมชำระค่าธรรมเนียมและรับเงินกู้

เอกสารประกอบการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน เพื่อซื้อทรัพย์ที่ถูกขายทอดตลาดคืน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ขอกู้เงิน
 • สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
 • สำเนาบันทึกการขายทอดตลาด
 • สำเนาหนังสือรับรองการชำระหนี้จากเจ้าหนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี

ระยะเวลาการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน

ระยะเวลาการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน โดยปัจจุบันระยะเวลาการกู้เงินอยู่ที่ไม่เกิน 10 ปี

เงื่อนไขการชำระหนี้กองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน

ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจนจะต้องชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถชำระหนี้เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีก็ได้

บทสรุป

กองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้กู้ยืมที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์ที่ถูกขายทอดตลาดคืน โดยผู้กู้ยืมจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการกู้เงินตามที่กองทุนกำหนด

Share on: