การขอนำที่ ส.ป.ก. ที่ติดจำนอง ธ.ก.ส. ไปรับโอนสิทธิ์จากคนตาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:47 pm

การขอนำที่ดิน ส.ป.ก. ที่ติดจำนอง ธ.ก.ส. ไปรับโอนสิทธิ์จากคนตายนั้น สามารถทำได้ ดังนี้

  1. ทายาทผู้รับมรดกต้องติดต่อ ธ.ก.ส. เพื่อขอยกเลิกการจำนองที่ดินดังกล่าว โดยทายาทจะต้องนำหลักฐานการตายของผู้ให้มรดก เช่น ใบมรณบัตร หนังสือแจ้งการตาย สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หนังสือรับรองการปกครอง (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยของทายาท มาแสดงต่อ ธ.ก.ส.
  2. ธ.ก.ส. จะพิจารณาเอกสารที่ทายาทนำมาแสดง หากเอกสารครบถ้วน ธ.ก.ส. จะยกเลิกการจำนองที่ดินดังกล่าวและออกหนังสือรับรองการยกเลิกการจำนองให้ทายาท
  3. ทายาทนำหนังสือรับรองการยกเลิกการจำนองไปติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอรับโอนสิทธิ์ในที่ดินจากคนตาย โดยทายาทจะต้องนำหลักฐานการตายของผู้ให้มรดก เช่น ใบมรณบัตร หนังสือแจ้งการตาย สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หนังสือรับรองการปกครอง (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยของทายาท หนังสือรับรองการยกเลิกการจำนองจาก ธ.ก.ส. มาแสดงต่อสำนักงานที่ดิน
  4. สำนักงานที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนในการรับโอนสิทธิ์ในที่ดินจากคนตายและออกหนังสือรับรองการโอนสิทธิ์ในที่ดินให้ทายาท

เมื่อทายาทได้รับหนังสือรับรองการโอนสิทธิ์ในที่ดินแล้ว ทายาทจึงจะสามารถครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้

Share on: