การคัดชื่อบุคคลอื่นออกจากทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการคัดชื่อบุคคลอื่นออกจากทะเบียนบ้าน มีดังนี้

  1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น ได้แก่
    • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
    • หลักฐานแสดงว่าบุคคลนั้นเสียชีวิต ย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินกว่า 180 วัน ถูกออกหมายจับ หรือถูกศาลสั่งให้จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
  2. ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนที่สำนักทะเบียนเขตหรืออำเภอที่บุคคลนั้นเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  3. นายทะเบียนจะพิจารณาคำร้องและดำเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านภายใน 30 วัน

หากเจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการคัดชื่อบุคคลอื่นออกจากทะเบียนบ้านได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยให้ผู้อื่นยื่นหนังสือมอบอำนาจต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

การคัดชื่อบุคคลอื่นออกจากทะเบียนบ้านมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคลนั้น เช่น สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการรับสวัสดิการจากรัฐ เป็นต้น ดังนั้น จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการ

Share on: