การจัดการมรดกของพี่สาว ที่เสียชีวิต

การจัดการมรดกของพี่สาวที่เสียชีวิต มีขั้นตอนดังนี้

  1. แจ้งการตาย

ผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนคนตายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการตาย ในกรณีที่ผู้ตายไม่มีญาติที่ใกล้ชิดหรือญาติที่ใกล้ชิดไม่ประสงค์จะแจ้งการตาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้แจ้งการตาย

  1. สืบหาทายาท

เมื่อแจ้งการตายแล้ว นายทะเบียนคนตายจะดำเนินการสืบหาทายาท หากพบทายาทแล้ว จะแจ้งชื่อและที่อยู่ของทายาทให้ทราบ

  1. ร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

หากผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมแต่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ทายาทสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ โดยศาลจะพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทายาทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  1. จัดการมรดก

เมื่อศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่จัดการมรดกของผู้เสียชีวิตให้เป็นไปตามพินัยกรรมหรือกฎหมาย โดยผู้จัดการมรดกมีอำนาจจัดการมรดก เช่น ชำระหนี้สินของผู้เสียชีวิต แบ่งมรดกระหว่างทายาท เป็นต้น

  1. แบ่งมรดก

เมื่อผู้จัดการมรดกจัดการมรดกเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการมรดกจะดำเนินการแบ่งมรดกระหว่างทายาท โดยทายาทจะต้องนำหลักฐานการตาย พินัยกรรม (ถ้ามี) และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นผู้จัดการมรดกไปขอแบ่งมรดกที่สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่

สำหรับการแบ่งมรดกของพี่สาวที่เสียชีวิต แนะนำให้ปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Share on: