การจัดตั้งนิติบุคคล

การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

หมายถึง กระบวนการที่เจ้าของที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรร่วมกันจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร โดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร เก็บค่าส่วนกลาง ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านจัดสรร และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหมู่บ้านจัดสรร

ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. จัดทำหนังสือรับรองการมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน
 2. ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อสำนักงานที่ดิน
 3. ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 4. รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 5. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกอบด้วย ดังนี้

 1. หนังสือรับรองการมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน
 2. ข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือรับรองการชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

โดยหนังสือรับรองการมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน
 • จำนวนที่ดินที่เป็นเจ้าของ
 • กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • หนังสือรับรองการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

ข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อและที่อยู่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • วิธีการได้มาและจำหน่ายทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • การประชุมใหญ่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ทรัพย์สินและหนี้สินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • การเลิกกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้น
 • จำนวนหุ้นที่ถือ

หนังสือรับรองการชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อและที่อยู่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • จำนวนเงินที่ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากจะทำให้หมู่บ้านจัดสรรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าของที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารหมู่บ้านจัดสรรได้ และหมู่บ้านจัดสรรสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Share on: