การทำเรื่องการกู้เงิน กยศ.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 14th October, 2023 at 03:44 pm

all 7step 01 01 0 0

คลิปวิดีโอขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ DLS  

  • ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล … คลิก
  • คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน Version 1.01 …คลิก
%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201 01 1

การดำเนินการตามขั้นตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1

1. การเตรียมการให้กู้ยืม ก่อนการให้กู้ยืมประจำปี  … คลิก

– สถานศึกษา บันทึกปฎิทินการศึกษา (ประจำปี)

– สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร (ประจำปี)

2. การรายงานสถานภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา … คลิก

– สถานศึกษา รายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ประจำปี)

– สถานศึกษา รายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพระหว่างปี

การรายงานสถานภาพการศึกษา เป็นกระบวนการสำคัญที่สถานศึกษาต้องดำเนินการให้กับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี หรือผู้กู้ยืมที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพระหว่างปี ซึ่งสถานศึกษามีหน้าที่รายงานสถานภาพให้กับผู้กู้ในสถานศึกษาของตน จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงิน เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถเบิกเงินกู้ยืมในปีการศึกษาใหม่ หรือให้กองทุนทราบว่าผู้กู้ยืมเงินได้หยุดการกู้ยืมเงินแล้ว เช่น สำเร็จการศึกษา ไม่มาลงทะเบียนเรียน ลาออก ให้ออก เสียชีวิต

3. การยื่นคำขอกู้ยืม … คลิก

เฉพาะผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ ย้ายสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา  

– ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นคำขอกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา

– ระบบตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– สถานศึกษา ตรวจสอบคำขอกู้ยืม

– สถานศึกษา ส่งเอกสารคำขอกู้ยืม

4. การอนุมัติคำขอกู้ยืม

– ระบบตรวจสอบและประมวลผลคุณสมบัติต่างๆ

– กองทุนวิเคราะห์อนุมัติคำขอกู้ยืม

5. การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน

– ผู้กู้ยืมเงิน บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม …คลิก

– ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

– สถานศึกษา ส่งสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบ

6. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยัน

– สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามที่ลงทะเบียนจริงของผู้กู้ยืมเงิน

– ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม

– ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

– สถานศึกษา ส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบ

– ระบบ ส่งข้อมูลดำเนินการโอนเงิน

7. การคืนเงิน

– สถานศึกษา รายงานการคืนเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202 01 1

การดำเนินการตามขั้นตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 

สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ ย้ายสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี

1. การรายงานสถานภาพการศึกษา

– สถานศึกษารายงาน สถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

– ผู้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างศึกษา ในกรณีที่ไม่ได้กู้ยืมเงินต่อ ไม่ได้ศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ต้องรายงานสถานภาพการศึกษาทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา *

– การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม … คลิก

2. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยัน

– สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามที่ลงทะเบียนจริงของผู้กู้ยืมเงิน

– ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม

– ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

– สถานศึกษา ส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบ

– ระบบ ส่งข้อมูลดำเนินการโอนเงิน

3. การคืนเงิน

– สถานศึกษา รายงานการคืนเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203 01 1

การดำเนินการตามขั้นตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 

สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ ย้ายสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี

1. การรายงานสถานภาพการศึกษา

– สถานศึกษารายงาน สถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 

– ผู้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างศึกษา ในกรณีที่ไม่ได้กู้ยืมเงินต่อ ไม่ได้ศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ต้องรายงานสถานภาพการศึกษาทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา *

– การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม … คลิก

2. การเบิกเงินกู้ยืมและลงนามแบบยืนยัน

– สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามที่ลงทะเบียนจริงของผู้กู้ยืมเงิน

– ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม

– ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

– สถานศึกษา ส่งแบบเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบ

– ระบบ ส่งข้อมูลดำเนินการโอนเงิน

3. การคืนเงิน

– สถานศึกษา รายงานการคืนเงิน ประจำภาคเรียนที่ 3

*หมายเหตุ

– หากไม่มีการรายงานสถานภาพการศึกษาเข้ามาครบ 1 ปี (365 วัน) นับจากวันที่รายงานครั้งล่าสุด ระบบ DSL จะแจ้งเตือนผ่าน E-mail และ Notification ให้ผู้กู้ยืมเข้าระบบเพื่อรายงานสถานศึกษา โดยจะมีปุ่มให้ผู้กู้ยืมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (กยศ. 204) เพื่อให้สถานศึกษาปัจจุบันลงนามรับรอง (กรณี สำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี ให้ใช้ Transcript แทนได้) และแนบเอกสารเข้ามาในระบบ ระบบจะไม่ปรากฏเมนู “รายงานสถานภาพศึกษา” หากยังไม่ถึงระยะเวลา 365 วัน ผู้กู้ยืมยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ 

– ทั้งนี้หากผู้กู้ยืมไม่รายงานสถานภาพการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี กองทุนจะดำเนินการแจ้งสถานะการเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้     

source: https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1623393952

Share on: