การบริจาคร่างกาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 3rd September, 2023 at 12:09 am

การบริจาคร่างกาย (Body donation) คือ การมอบร่างกายของตนเองให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย และฝึกอบรมทางการแพทย์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ การบริจาคร่างกายถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่องแม้หลังเสียชีวิต

ร่างกายที่บริจาคสามารถนำไปใช้ในการศึกษา วิจัย และฝึกอบรมทางการแพทย์ได้หลากหลายสาขา เช่น

  • การศึกษากายวิภาคศาสตร์ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างและการทำงานของร่างกายมนุษย์
  • การศึกษาโรคต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีรักษาโรค
  • การฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
  • การฝึกผ่าตัด
  • การศึกษาด้านนิติวิทยาศาสตร์
  • การใช้ชิ้นส่วนร่างกายในการทำอวัยวะเทียม

การบริจาคร่างกายสามารถช่วยผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะได้ เนื่องจากอวัยวะที่บริจาคสามารถนำไปใช้ในการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้

การบริจาคร่างกายสามารถทำได้โดยติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะของแต่ละโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์ โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะจะเป็นผู้ดูแลการบริจาคและดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคร่างกายจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคตับอักเสบ เป็นต้น

การบริจาคร่างกายถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่องแม้หลังเสียชีวิต หากท่านประสงค์จะบริจาคร่างกาย โปรดติดต่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะของแต่ละโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Share on: