การรังวัดสอบเขตในที่ดินพิพาท

การรังวัดสอบเขตในที่ดินพิพาท หมายถึง การดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ปรากฏในโฉนดที่ดินว่าตรงกับแนวเขตที่ดินที่แท้จริงหรือไม่ ในกรณีที่แนวเขตที่ดินที่ปรากฏในโฉนดที่ดินไม่ตรงกับแนวเขตที่ดินที่แท้จริง อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การสูญหายของหลักเขตที่ดิน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศ หรือการทำประโยชน์ทับซ้อนกัน

การรังวัดสอบเขตในที่ดินพิพาท สามารถทำได้โดยเจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิในที่ดิน โดยการยื่นคำขอรังวัดสอบเขตต่อเจ้าพนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยเจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการสำรวจและรังวัดที่ดินตามคำขอ และเมื่อผลการรังวัดเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินจะออกหนังสือรับรองแนวเขตที่ดิน

หากผลการรังวัดพบว่าแนวเขตที่ดินที่ปรากฏในโฉนดที่ดินไม่ตรงกับแนวเขตที่ดินที่แท้จริง เจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิในที่ดินอาจดำเนินการต่างๆ ต่อไปได้ตามต้องการ เช่น ยื่นคำร้องขอแบ่งแยกหรือรวมที่ดิน ยื่นคำร้องขอออกโฉนดใหม่ หรือดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขแนวเขตที่ดิน

ขั้นตอนในการรังวัดสอบเขตในที่ดินพิพาท มีดังนี้

  1. เจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิในที่ดิน ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตต่อเจ้าพนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  2. เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวันทำการรังวัด
  3. ช่างรังวัดออกหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาระวังแนวเขต
  4. ช่างรังวัดดำเนินการรังวัดที่ดินตามวันเวลาที่กำหนด
  5. ช่างรังวัดจัดทำรูปแผนที่และรายงานการรังวัด
  6. เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบรูปแผนที่และรายงานการรังวัด
  7. เจ้าพนักงานที่ดินออกหนังสือรับรองแนวเขตที่ดิน

ค่าธรรมเนียมในการรังวัดสอบเขตในที่ดินพิพาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน พ.ศ. 2559

โดยสรุปแล้ว การรังวัดสอบเขตในที่ดินพิพาท เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่แท้จริง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของที่ดินหรือผู้มีสิทธิในที่ดินในการดำเนินการต่างๆ ต่อไป

Share on: