การเป็นบุคคลทุพพลภาพ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:15 am

ภาวะทุพพลภาพ

หมายถึง ภาวะจำกัดหรือการขาดความสามารถในการประกอบกิจวัตรหลักอันเป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไป อันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหาสุขภาพ หรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือมีความพิการ
     ในการสำรวจครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะภาวะทุพพลภาพในการทำกิจวัตรประจำวันเท่านั้นโดยภาวะทุพพลภาพในการทำกิจวัตรประจำวัน จะหมายถึง ภาวะจำกัดหรือการขาดความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ การกินอาหาร การอาบน้ำ การล้างหน้า แปรงฟัน การแต่งตัว การขับถ่าย รวมทั้งการทำความสะอาดหลังการขับถ่าย อันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหาสุขภาพ หรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือมีความพิการ

Share on: