การแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 14th October, 2023 at 12:29 pm

ผู้จัดการมรดกคือ

บุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้ทำหน้าที่จัดการทรัพย์สินของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ชำระหนี้ของผู้เสียชีวิต แบ่งทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตให้แก่ทายาท และดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต

ผู้จัดการมรดกสามารถแต่งตั้งได้ 2 วิธี คือ

 1. แต่งตั้งโดยผู้ตายในพินัยกรรม
 2. แต่งตั้งโดยศาล

หากผู้ตายได้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรม ศาลจะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม แต่หากผู้ตายไม่ได้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรม ศาลจะแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำขอของทายาทหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิได้รับมรดก

คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก ได้แก่

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • บรรลุนิติภาวะ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต

ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

 • รวบรวมทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
 • ชำระหนี้ของผู้เสียชีวิต
 • แบ่งทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตให้แก่ทายาท
 • ดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต

ผู้จัดการมรดกมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต แต่ค่าตอบแทนต้องไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต

หากผู้จัดการมรดกไม่ทำหน้าที่ตามหน้าที่ ทายาทหรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิได้รับมรดกสามารถร้องขอให้ศาลถอดถอนผู้จัดการมรดกได้

Share on: