การแบ่งสินสมรสหลังการหย่าร้าง

การแบ่งสินสมรสหลังการหย่า หมายถึง การนำทรัพย์สินที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายได้มาระหว่างสมรสมาแบ่งกัน โดยทรัพย์สินที่นำมาแบ่งกันเรียกว่า “สินสมรส” ตามกฎหมายไทย สินสมรสแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • สินส่วนตัว คือ ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส หรือได้มาระหว่างสมรสโดยนิติกรรมอันเป็นการแสดงเจตนาส่วนตัวของฝ่ายนั้น หรือได้มาโดยมรดกหรือพินัยกรรม
 • สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือโดยทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

การแบ่งสินสมรสหลังการหย่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1533 ดังนี้

เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน

ดังนั้น สินสมรสจึงต้องแบ่งกันคนละครึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หามาได้มากกว่ากัน

ในกรณีที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันในการแบ่งสินสมรสได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอแบ่งสินสมรส โดยศาลจะพิจารณาแบ่งสินสมรสตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 • พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของฝ่ายที่ฟ้องร้อง
 • พิจารณาถึงเจตนาของคู่สมรสในการแบ่งสินสมรส
 • พิจารณาถึงพฤติการณ์และข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คู่สมรสทั้งสองฝ่ายยังสามารถตกลงกันในการแบ่งสินสมรสนอกศาลได้ โดยการทำสัญญาแบ่งสินสมรส โดยสัญญาแบ่งสินสมรสต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างทรัพย์สินที่อาจนำมาแบ่งกันหลังการหย่า ได้แก่

 • เงินสด
 • อสังหาริมทรัพย์
 • รถยนต์
 • เครื่องประดับ
 • สิทธิเรียกร้อง
 • หนี้สิน

การแบ่งสินสมรสหลังการหย่า ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมกันสำหรับคู่สมรสทั้งสองฝ่าย

Share on: