การใช้สิทธิบัตรทองนอกเขต

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ โดยผู้ที่มีสิทธิบัตรทองสามารถไปรับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมินอกเขตได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หน่วยบริการปฐมภูมินอกเขตในที่นี้ หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้เป็นหน่วยบริการประจำของผู้รับบริการ

ผู้ที่มีสิทธิบัตรทองสามารถไปรับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมินอกเขตได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  • ไปรับบริการโดยไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อน หรือไม่ใช่การส่งต่อไปรับบริการ เช่น การรับยา กรณีเป็นผู้ป่วยที่ต้องทานยาต่อเนื่องแล้วยาหมดในระหว่างเดินทางไปต่างพื้นที่ สามารถมาขอรับยาที่หน่วยบริการที่ไม่ใช่ได้เข้ารับการรักษาประจำได้
  • ไปรับบริการฉุกเฉิน
  • ไปรับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่หน่วยบริการปฐมภูมินอกเขตมีให้บริการ

กรณีไปรับบริการโดยไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อน หรือไม่ใช่การส่งต่อไปรับบริการ เช่น การรับยา กรณีเป็นผู้ป่วยที่ต้องทานยาต่อเนื่องแล้วยาหมดในระหว่างเดินทางไปต่างพื้นที่ สามารถมาขอรับยาที่หน่วยบริการที่ไม่ใช่ได้เข้ารับการรักษาประจำได้ ผู้รับบริการจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรทองก่อนรับบริการ

กรณีไปรับบริการฉุกเฉิน ผู้รับบริการสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมินอกเขตได้โดยไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรทอง แต่หากต้องการใช้สิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากสิทธิประโยชน์ฉุกเฉิน ผู้รับบริการจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรทองก่อนรับบริการ

กรณีไปรับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่หน่วยบริการปฐมภูมินอกเขตมีให้บริการ ผู้รับบริการจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรทองก่อนรับบริการ

ทั้งนี้ ผู้รับบริการควรตรวจสอบข้อมูลของหน่วยบริการปฐมภูมินอกเขตก่อนไปรับบริการ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1330

Share on: