การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชลบุรี ฟ้องไม่ชำระค่าใช้ไฟฟ้า

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:48 pm

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

สามารถฟ้องร้องผู้ค้างชำระค่าไฟฟ้าได้ หากผู้ค้างชำระค่าไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนดเวลาที่กำหนด โดยกฟภ. จะส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ค้างชำระค่าไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน หากผู้ค้างชำระค่าไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าภายในกำหนดเวลา กฟภ. จะฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมศาล

ผู้ค้างชำระค่าไฟฟ้าสามารถยื่นคำให้การต่อศาลเพื่อโต้แย้งการฟ้องร้องได้ โดยผู้ค้างชำระค่าไฟฟ้าอาจโต้แย้งว่าไม่ได้ใช้ไฟฟ้า หรือใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าที่กฟภ. เรียกเก็บ หรือได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว แต่กฟภ. ไม่ได้บันทึกการชำระค่าไฟฟ้าไว้

หากศาลพิพากษาให้กฟภ. ชนะคดี กฟภ. จะมีสิทธิบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระค่าไฟฟ้าเพื่อชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระได้

Share on: