กำแพงรั้วหมู่บ้านจัดสรรพัง นิติบุคคลต้องรับผิดชอบอย่างไร

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2543 มาตรา 22 กำหนดให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งรวมถึงกำแพงรั้วหมู่บ้านจัดสรรด้วย

ดังนั้น หากกำแพงรั้วหมู่บ้านจัดสรรชำรุดเสียหาย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม โดยเจ้าของบ้านไม่ต้องรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กำแพงรั้วหมู่บ้านจัดสรรชำรุดเสียหายเนื่องจากการกระทำของเจ้าของบ้านหรือบุคคลภายนอก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาจเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของบ้านหรือบุคคลภายนอกได้

ตัวอย่างเช่น หากกำแพงรั้วหมู่บ้านจัดสรรชำรุดเสียหายเนื่องจากเจ้าของบ้านปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่และต้นไม้ล้มทับกำแพงรั้ว นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาจเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของบ้านเพื่อซ่อมแซมกำแพงรั้ว

นอกจากนี้ ในกรณีที่กำแพงรั้วหมู่บ้านจัดสรรชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนัก พายุ หรือน้ำท่วม นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาจไม่ต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมหากสามารถพิสูจน์ได้ว่ากำแพงรั้วหมู่บ้านจัดสรรชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ

หากเจ้าของบ้านพบว่ากำแพงรั้วหมู่บ้านจัดสรรชำรุดเสียหาย ควรแจ้งให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทราบโดยเร็ว เพื่อที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว มิเช่นนั้น อาจเกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้

นอกจากนี้ เจ้าของบ้านควรเก็บหลักฐานต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน เช่น ภาพถ่ายของกำแพงรั้วที่ชำรุดเสียหาย หนังสือแจ้งไปยังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเรียกร้องค่าเสียหายจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหากจำเป็น

Share on: