กู้เงินช่วยหลานไถ่ถอนที่ดิน ทิ้งภาระให้ลุง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 15th August, 2023 at 11:08 am

กรณีกู้เงินช่วยหลานไถ่ถอนที่ดิน ทิ้งภาระให้ลุง ลุงสามารถอ้างอิงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายได้ดังนี้

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 399 บัญญัติว่า “บุคคลใดเอาเงินของตนไปให้บุคคลอื่นยืมโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ผู้ให้ยืมย่อมมีสิทธิเรียกเอาเงินคืนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงอายุความ”
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 400 บัญญัติว่า “บุคคลใดเอาเงินของตนไปให้บุคคลอื่นยืมโดยมีข้อตกลงว่าผู้ยืมจะคืนเงินให้แก่ผู้ให้ยืมพร้อมด้วยดอก ให้ถือว่าผู้ยืมได้ตกลงชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนด”
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 401 บัญญัติว่า “บุคคลใดเอาเงินของตนไปให้บุคคลอื่นยืมโดยมีข้อตกลงว่าผู้ยืมจะคืนเงินให้แก่ผู้ให้ยืมพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้ถือว่าผู้ยืมได้ตกลงชำระค่าธรรมเนียมนั้น”

โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าว ลุงสามารถเรียกเอาเงินคืนจากหลานได้เต็มจำนวน รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากหลานไม่สามารถชำระหนี้ได้ ลุงอาจต้องดำเนินการฟ้องร้องหลานตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ลุงยังสามารถทำสัญญากู้ยืมเงินกับหลานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักประกันว่าหลานจะชำระหนี้คืนลุงได้ โดยสัญญากู้ยืมเงินควรระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  • ชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้
  • จำนวนเงินที่กู้ยืม
  • อัตราดอกเบี้ย
  • ระยะเวลากู้ยืม
  • วิธีการชำระหนี้
  • สถานที่ชำระหนี้
  • สิทธิและหน้าที่ของผู้กู้และผู้ให้กู้

การทำสัญญากู้ยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น หลานไม่ชำระหนี้ หลานเสียชีวิต หลานล้มละลาย เป็นต้น

Share on: