กู้เงินมีสัญญา ไม่ยอมคืน

ในกรณีกู้เงินมีสัญญาแต่ผู้กู้ไม่ยอมคืนเงิน ทางที่ดีควรทำหนังสือทวงถามหนี้ไปยังผู้กู้ก่อน หากผู้กู้ยังไม่คืนเงิน ก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้ชำระเงินที่กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

กฎหมายที่อ้างอิงในกรณีนี้ ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ผู้กู้ยืมเงินจำต้องชำระหนี้ตามเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญา
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 บุคคลใดถูกรอนสิทธิหรือถูกละเมิดสิทธิโดยทางละเมิด บุคคลนั้นอาจฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้บุคคลที่ละเมิดสิทธินั้นระงับการละเมิดหรือเยียวยาความเสียหายที่ตนได้รับ
Share on: