กู้เงินสร้างบ้าน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

โดยทั่วไปแล้ว สถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบ้านให้กับผู้กู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลัก โดยหลักทรัพย์ค้ำประกันที่นิยมใช้ ได้แก่ โฉนดที่ดิน อาคารชุด และรถยนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้กู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็สามารถขอกู้เงินสร้างบ้านได้เช่นกัน โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ ได้แก่

 • รายได้และความมั่นคงของอาชีพ สถาบันการเงินจะพิจารณาจากรายได้ของผู้กู้และความมั่นคงของอาชีพเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้
 • ประวัติการชำระหนี้ สถาบันการเงินจะพิจารณาจากประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต
 • ความสามารถในการผ่อนชำระ สถาบันการเงินจะพิจารณาจากความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ โดยคำนึงถึงสัดส่วนรายได้ต่อภาระหนี้

นอกจากนี้ ผู้กู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อาจต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าผู้กู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และอาจต้องสมัครประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่ออีกด้วย

ขั้นตอนการกู้เงินสร้างบ้าน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สำหรับผู้กู้ที่ต้องการขอกู้เงินสร้างบ้าน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อบ้าน
 2. ยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบรับรองเงินเดือน สำเนาเดินบัญชี 6 เดือน และแบบประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ
 3. สถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 4. ผู้กู้ทำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน
 5. ผู้กู้รับเงินกู้และเริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้าน

ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบรับรองเงินเดือน
 • สำเนาเดินบัญชี 6 เดือน
 • แบบประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ
 • แบบประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

ข้อควรระวังในการกู้เงินสร้างบ้าน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ผู้กู้ควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของสถาบันการเงินอย่างละเอียดก่อนยื่นขอสินเชื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดได้โดยไม่มีปัญหา และควรวางแผนการใช้จ่ายเงินกู้อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถผ่อนชำระคืนได้ตรงตามกำหนด

Share on: