กู้เงินสหกรณ์แล้วเสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:58 pm

ในกรณีที่สมาชิกสหกรณ์เสียชีวิต

สหกรณ์จะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. สหกรณ์จะส่งหนังสือแจ้งการเสียชีวิตไปยังทายาทของผู้กู้
  2. สหกรณ์จะติดต่อทายาทเพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร
  3. สหกรณ์จะดำเนินการเรียกเก็บเงินกู้จากทายาทของผู้กู้
  4. ในกรณีที่ทายาทไม่สามารถชำระหนี้ได้ สหกรณ์อาจดำเนินการฟ้องร้องทายาทเพื่อขอชำระหนี้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้กู้มีประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ สหกรณ์จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบริษัทประกันชีวิตแทนทายาทของผู้กู้

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์การเสียชีวิตให้กับทายาทของผู้กู้ตามจำนวนเงินที่สมาชิกสหกรณ์ได้จ่ายให้กับสหกรณ์แล้ว โดยเงินสงเคราะห์การเสียชีวิตนี้จะใช้เพื่อช่วยเหลือทายาทของผู้กู้ในการจัดงานศพและชำระหนี้สินของผู้กู้

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เสียชีวิตในระหว่างการชำระหนี้ สหกรณ์จะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากทายาทของผู้กู้ตามจำนวนเงินที่สมาชิกสหกรณ์ได้จ่ายให้กับสหกรณ์แล้ว โดยสหกรณ์อาจดำเนินการผ่อนผันการชำระหนี้ให้กับทายาทของผู้กู้ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด

Share on: