กู้เงินใช้เช็คค้ำประกัน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:25 pm


เช็คไม่ลงวันที่คือเช็คที่ยังไม่ได้ระบุวันที่ที่แน่นอนในการชำระหนี้ เช็คไม่ลงวันที่สามารถใช้งานได้ในสองวิธี ได้แก่

  • สามารถใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้ โดยผู้กู้จะลงลายมือชื่อในเช็คไม่ลงวันที่และมอบให้กับเจ้าหนี้ เจ้าหนี้สามารถเก็บเช็คไว้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้ และสามารถใช้บังคับชำระหนี้ได้เมื่อถึงกำหนด
  • สามารถใช้เป็นหลักฐานการชำระหนี้ได้ โดยเจ้าหนี้จะลงลายมือชื่อในเช็คไม่ลงวันที่และมอบให้กับผู้กู้ ผู้กู้สามารถเก็บเช็คไว้เป็นหลักฐานการชำระหนี้ได้ และสามารถใช้บังคับชำระหนี้ได้เมื่อถึงกำหนด

หากเพื่อนของคุณมากู้เงินโดยใช้เช็คไม่ลงวันที่ค้ำประกัน คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเช็คไม่ลงวันที่นั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้ปลอมแปลง
  • ระบุวันที่ที่แน่นอนในการชำระหนี้ในเช็คไม่ลงวันที่
  • เก็บเช็คไว้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน
  • หากเพื่อนของคุณไม่ชำระหนี้ตามกำหนด คุณสามารถเก็บเช็คเพื่อบังคับชำระหนี้ได้

ข้อกฎหมายอ้างอิงเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินโดยใช้เช็คไม่ลงวันที่ ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 363
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 364
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 365

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 363 บัญญัติว่า “บุคคลใดยืมเงินจากบุคคลอื่น บุคคลนั้นต้องชำระคืนเงินให้แก่บุคคลผู้ให้ยืมตามกำหนดเวลา”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 364 บัญญัติว่า “บุคคลใดยืมเงินจากบุคคลอื่น บุคคลผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินที่ยืมไป”

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 365 บัญญัติว่า “บุคคลใดยืมเงินจากบุคคลอื่น บุคคลผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากบุคคลผู้กู้ได้ หากบุคคลผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา”

Share on: