ขอคืนที่ดินที่เคยยกให้ลูก

ในกรณีนี้ คุณสามารถขอคืนที่ดินที่เคยยกให้ลูกได้ โดยการทำสัญญาถอนการให้ที่ดิน สัญญาถอนการให้ที่ดินคือสัญญาที่ระบุถึงการยกเลิกการให้ที่ดินเดิม สัญญานี้จะต้องระบุรายละเอียดของที่ดินที่ยกให้ สาเหตุของการถอนการให้ และวันเวลาที่ถอนการให้

คุณสามารถทำสัญญาถอนการให้ที่ดินได้ด้วยตัวเองหรือปรึกษากับทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ สัญญาถอนการให้ที่ดินควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่าย สัญญานี้จะต้องจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเพื่อมีผลบังคับใช้

หากลูกของคุณไม่ยินยอมที่จะคืนที่ดิน คุณอาจฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อขอคืนที่ดินได้ คดีนี้จะต้องฟ้องต่อศาลแพ่งและพาณิชย์ ศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงของคดีและคำพิพากษาให้คืนที่ดินแก่คุณ หากศาลพิพากษาให้คืนที่ดินแก่คุณ ศาลจะสั่งให้ลูกของคุณโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่คุณ

Share on: