ขอที่ดินคืนจาก อบจ.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:20 pm

วิธีการขอคืนที่ดินจาก อบจ. มีดังนี้

 1. ยื่นคำขอคืนที่ดินต่อ อบจ. ในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 2. แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) หรือโฉนดที่ดิน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอคืนที่ดิน
  • แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน
  • หนังสือรับรองความถูกต้องของแผนที่จากวิศวกรโยธาหรือสถาปนิก
  • ค่าธรรมเนียมในการขอคืนที่ดิน
 3. รอการพิจารณาจาก อบจ.
 4. หาก อบจ. อนุมัติคำขอคืนที่ดิน อบจ. จะออกหนังสือคืนที่ดินให้ผู้ขอคืนที่ดิน
 5. ผู้ขอคืนที่ดินจะต้องนำหนังสือคืนที่ดินไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องแนบเพิ่มเติม ได้แก่

 • เอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน เช่น ใบจอง ใบซื้อขาย ใบรับมอบที่ดิน ฯลฯ
 • เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน เช่น ปลูกบ้าน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
 • เอกสารแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขอคืนที่ดิน

ระยะเวลาในการดำเนินการขอคืนที่ดินจาก อบจ. ประมาณ 30 วัน

ค่าธรรมเนียมในการขอคืนที่ดินจาก อบจ. ขึ้นอยู่กับขนาดของที่ดิน ดังนี้

 • ที่ดินที่มีเนื้อที่ไม่เกิน 50 ตารางวา คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • ที่ดินที่มีเนื้อที่เกิน 50 ตารางวา แต่ไม่เกิน 100 ตารางวา คิดค่าธรรมเนียม 200 บาท
 • ที่ดินที่มีเนื้อที่เกิน 100 ตารางวา แต่ไม่เกิน 200 ตารางวา คิดค่าธรรมเนียม 300 บาท
 • ที่ดินที่มีเนื้อที่เกิน 200 ตารางวา แต่ไม่เกิน 300 ตารางวา คิดค่าธรรมเนียม 400 บาท
 • ที่ดินที่มีเนื้อที่เกิน 300 ตารางวา คิดค่าธรรมเนียม 500 บาท

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอคืนที่ดินจาก อบจ. สามารถสอบถามได้ที่ อบจ. ในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

Share on: