ขอยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคม

การยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคมนั้น สามารถทำได้ทั้งกรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 โดยผู้ประกันตนจะต้องยื่นคำขอยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคมต่อสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33

ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถยื่นคำขอยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมสาขาที่ตนมีสิทธิ
 • ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยส่งคำขอพร้อมเอกสารประกอบไปยังสำนักงานประกันสังคมสาขาที่ตนมีสิทธิ

เอกสารประกอบคำขอยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคมมาตรา 33 มีดังนี้

 • ใบคำขอยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคม (สปส. 302)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการเลิกจ้างหรือหนังสือรับรองการลาออก (กรณีออกจากงาน)

กรณีผู้ประกันตนมาตรา 39

ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถยื่นคำขอยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคมสาขาที่ตนมีสิทธิ
 • ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยส่งคำขอพร้อมเอกสารประกอบไปยังสำนักงานประกันสังคมสาขาที่ตนมีสิทธิ

เอกสารประกอบคำขอยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคมมาตรา 39 มีดังนี้

 • ใบคำขอยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคม (สปส. 302)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่างวดประกันสังคมล่าสุด (กรณีต้องการรับเงินคืน)

หากผู้ประกันตนยื่นคำขอยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคมภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากงานหรือสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน จะได้รับเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคม โดยคำนวณจากจำนวนเงินประกันสังคมที่ส่งสะสมแล้วหักด้วยจำนวนเงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนประสงค์จะยกเลิกใช้สิทธิประกันสังคม จะต้องชำระหนี้เงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์การว่างงานหรือกองทุนประกันสังคมอื่น ๆ ก่อน หากมี

Share on: