ขอสัญชาติไทย ให้เด็กที่เกิดในประเทศไทย

เด็กที่เกิดในประเทศไทย บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว จะสามารถขอมีสัญชาติไทยได้ ดังนี้

 • กรณีบิดาหรือมารดามีถิ่นพำนักถาวรในราชอาณาจักร เด็กที่เกิดในประเทศไทยจะถือสัญชาติไทยตั้งแต่เกิด
 • กรณีบิดาหรือมารดาไม่มีถิ่นพำนักถาวรในราชอาณาจักร เด็กที่เกิดในประเทศไทยจะต้องยื่นคำขอมีสัญชาติไทยต่อนายทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เด็กมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอมีสัญชาติไทยสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศไทย ดังนี้

 • สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดของผู้ขอ
 • ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14 หรือ ท.ร.13) หรือทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ท.ร.38/๑ ท.ร.38 ก ท.ร.38 ข) หรือหลักฐานเพิ่มตามทะเบียนราษฎร์กำหนด
 • หลักฐานแสดงว่าบิดาหรือมารดาเป็นผู้เกิดในประเทศไทย
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
 • เอกสารที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ออกให้เพื่อรับรองความประพฤติหรือการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ามี)
 • หลักฐานเอกสารที่แสดงว่าผู้ขอมีความประพฤติดีหรือทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม (ถ้ามี)
 • พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถให้การรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

การพิจารณาคำขอมีสัญชาติไทยสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศไทย ทางราชการจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เด็กเกิดในประเทศไทย
 • บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว
 • บิดาหรือมารดามีถิ่นพำนักถาวรในราชอาณาจักร หรือไม่มีถิ่นพำนักถาวรในราชอาณาจักร แต่ยื่นคำขอมีสัญชาติไทยภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เด็กมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
 • เด็กมีความประพฤติดี ไม่ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอื่น
 • เด็กมีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

หากคำขอมีสัญชาติไทยสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศไทยได้รับการอนุมัติ ทางราชการจะออกหนังสือรับรองสัญชาติไทยให้แก่เด็ก

Share on: