ขอออกโฉนด ติดที่ดินสาธารณะ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 08:04 pm


ในการขอออกโฉนดที่ดินที่ติดกับที่ดินสาธารณะ

จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 2. สำนักงานที่ดินจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เจ้าของที่ดินนำมาแสดง
 3. หากเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน สำนักงานที่ดินจะรังวัดที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้

ข้อกฎหมายอ้างอิง

 • ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
 • ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2543

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

 • หนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (น.ส.3) หรือหนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (น.ส.4)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมในการขอออกโฉนดที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน
 • ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน

ระยะเวลาในการขอออกโฉนดที่ดิน

 • ประมาณ 30 วัน
Share on: