ขอเปลี่ยนถนนสาธารณะคืนสภาพเดิม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 05:27 pm


ถนนสาธารณะเป็นทรัพย์สินของสาธารณะ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นที่ดินในโฉนดได้ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานรัฐ เช่น กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขออนุญาตใช้ถนนสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้

Share on: