ขอแบ่งโฉนดที่ดินทรัพย์มรดก


หากผู้จัดการมรดกไม่ยอมแบ่งโฉนดที่ดินทรัพย์มรดก ทายาทสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ยื่นหนังสือแจ้งผู้จัดการมรดกให้แบ่งโฉนดที่ดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้จัดการมรดกว่าไม่สามารถแบ่งโฉนดที่ดินได้
  2. หากผู้จัดการมรดกไม่แบ่งโฉนดที่ดินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทายาทสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกใหม่
  3. เมื่อศาลตั้งผู้จัดการมรดกใหม่แล้ว ผู้จัดการมรดกใหม่มีหน้าที่แบ่งโฉนดที่ดินให้แก่ทายาทตามส่วนแบ่งที่กฎหมายกำหนด

หากผู้จัดการมรดกใหม่ไม่แบ่งโฉนดที่ดินให้แก่ทายาท ทายาทสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอบังคับคดีได้

Share on: