ขอใบมรณบัตร ที่เทศบาล

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 10:17 pm

บุคคลใดถึงแก่ความตาย

บุคคลในครอบครัวของบุคคลนั้นสามารถขอใบมรณบัตรจากสำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ได้ ใบมรณบัตรเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายและธุรกรรมต่างๆ เช่น การขอรับมรดก การขอเบิกเงินประกันชีวิต การขอโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน การชำระภาษีมรดก ฯลฯ

บุคคลที่ขอใบมรณบัตรจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาล โดยต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ
  • สำเนาใบมรณบัตรของบุคคลที่เสียชีวิต
  • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ขอกับบุคคลที่เสียชีวิต เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน ฯลฯ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลจะพิจารณาคำขอและออกใบมรณบัตรให้ภายใน 15 วัน

แหล่งอ้างอิง:

  • พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
  • ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบมรณบัตร พ.ศ. 2552

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่

การแจ้งตาย

หลักเกณฑ์
เมื่อมีคนตายให้แจ้งการตาย

    * (1) คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือพบศพ
    * (2) คนตายนอกบ้าน ให้คนที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือพบศพ หรือแห่งท้องที่ ที่จะพึงแจ้งได้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ กรณีเช่นนี้ จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจก็ได้ กำหนดเวลาให้แจ้งตาม (1) และ (2) ถ้าท้องที่ใดการคมนาคมไม่สะดวก ผู้อำนวยการทะเบียน กลางอาจขยาย เวลาออกไปตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพหากไม่ปฏิบัติตาม (1) และ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

      1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)
      2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
      3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง

ขั้นตอนการติดต่อ

      1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียน เพื่อตรวจสอบและลงรายการในมรณบัตร
      2. จำหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน โดยจะประทับคำว่า “ตาย” สีแดง ไว้หน้ารายการคนตาย
      3. มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนคืนผู้แจ้ง
       – การแจ้งการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่อื่นหากยังมิได้แจ้งการตาย แต่มีการย้ายศพ ไปอยู่ต่างท้องที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีการตายหรือพบศพ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีจะแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ศพอยู่ หรือท้องที่ที่มีการจัดการศพโดยการเผา ฝัง หรือทำลายก็ได้ โดยผู้แจ้งต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการตายของผู้ตายซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่บุคคลนั้นตาย และพยายบุคคลไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งสามารถยืนยันตัวบุคคลของผู้ตายได้
       – ในกรณีไม่หนังสือรับรองการตาย ผู้แจ้งการตายอาจใช้ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจสายพันธุกรรม มีตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการการแจ้งแทนได้

source: ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน

Share on: