ขั้นตอนการขอรับบุตรบุญธรรม

ขั้นตอนการขอรับบุตรบุญธรรมในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม

ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ดังนี้

 • มีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์
 • มีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์
 • มีรายได้หรือมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม
 • มีความสามารถในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม
 • มีสถานะภาพสมรสหรือโสด

หากผู้ขอรับบุตรบุญธรรมมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะต้องยื่นคำร้องขอรับบุตรบุญธรรมต่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือสำนักงานเขต/สำนักงานเทศบาลที่มีเขตอำนาจในพื้นที่ที่ประสงค์จะรับบุตรบุญธรรม

ขั้นตอนที่ 2 : การพิจารณาอนุมัติการขอรับบุตรบุญธรรม

คณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะพิจารณาคำร้องขอรับบุตรบุญธรรม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม สภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม และประโยชน์ของบุตรบุญธรรม

หากคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอนุมัติการขอรับบุตรบุญธรรม คณะกรรมการฯ จะออกหนังสือแจ้งการอนุมัติการขอรับบุตรบุญธรรมให้แก่ผู้ขอรับบุตรบุญธรรม

เอกสารประกอบคำร้องขอรับบุตรบุญธรรม

ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมจะต้องแนบเอกสารประกอบคำร้องขอรับบุตรบุญธรรม ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบรับรองการสมรสของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม
 • สำเนาทะเบียนหย่าของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
 • หลักฐานแสดงรายได้หรือทรัพย์สินของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม
 • ประวัติสุขภาพของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม
 • ประวัติสุขภาพของบุตรบุญธรรม

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการขอรับบุตรบุญธรรม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการขอรับบุตรบุญธรรม อยู่ที่ 200 บาท

ข้อควรระวังในการขอรับบุตรบุญธรรม

ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการขอรับบุตรบุญธรรม

Share on: