ขั้นตอนการขออนุญาติขนย้ายไม้สร้างบ้านเก่า

ขั้นตอนการขออนุญาติขนย้ายไม้สร้างบ้านเก่า มีดังนี้

 1. รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
 • ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าว (ทุกด้าน)
 • แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของที่ดินปลายทางที่ประสงค์จะนาไม้ไปในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่นาไปปลูกใหม่
 • สาเนาใบอนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
 1. ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ขออนุญาตสามารถยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 • ท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมป่าไม้
 • ท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 1. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้ขออนุญาต หากเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้

 1. ชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ขออนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตเคลื่อนย้ายไม้ตามอัตราที่กำหนด

 1. รับใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้

ผู้ขออนุญาตจะได้รับใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไม้จากพนักงานเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาในการดำเนินการขออนุญาตเคลื่อนย้ายไม้ ไม่เกิน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานครบถ้วน

ตัวอย่างเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายไม้สร้างบ้านเก่า

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
 • ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย รวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าว (ทุกด้าน)
 • แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ที่ขอเคลื่อนย้าย
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองหรือสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของที่ดินปลายทางที่ประสงค์จะนาไม้ไปในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่นาไปปลูกใหม่
 • สาเนาใบอนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • ไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 10 ปี เท่านั้นจึงจะสามารถขออนุญาตเคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัดได้
 • ไม้ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้สัก สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
Share on: