ขั้นตอนการครอบครองปรปักษ์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:03 pm

ขั้นตอนการครอบครองปรปักษ์มีดังนี้:

  1. ผู้ครอบครองต้องครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสงบ เปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ
  2. การครอบครองต้องเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 10 ปีสำหรับอสังหาริมทรัพย์ และ 5 ปีสำหรับสังหาริมทรัพย์
  3. ผู้ครอบครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย
  4. ผู้ครอบครองต้องไม่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงความเป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สิน

ข้อกฎหมายอ้างอิง:

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสงบ เปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์
Share on: