ขั้นตอนการแบ่งทรัพย์มรดก


ขั้นตอนการแบ่งทรัพย์มรดกมีดังนี้

 1. รวบรวมเอกสารสำคัญ

เอกสารสำคัญที่ต้องรวบรวม ได้แก่

 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการตาย
 • ใบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 • พินัยกรรม (ถ้ามี)
 1. แจ้งการตายต่อเจ้าพนักงาน

ทายาทต้องแจ้งการตายต่อเจ้าพนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย โดยการไปแจ้งที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนา

 1. ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในการรับมรดก

เมื่อเจ้าพนักงานได้รับแจ้งการตายแล้ว จะออกหนังสือแสดงสิทธิในการรับมรดกให้แก่ทายาท หนังสือแสดงสิทธิในการรับมรดกนี้จะเป็นหลักฐานที่แสดงว่าทายาทมีสิทธิรับมรดกจากเจ้ามรดก

 1. แบ่งทรัพย์มรดก

เมื่อทายาทได้รับหนังสือแสดงสิทธิในการรับมรดกแล้ว ก็สามารถดำเนินการแบ่งทรัพย์มรดกได้ โดยทายาทสามารถตกลงกันเองว่าจะแบ่งทรัพย์มรดกอย่างไร หรือหากไม่สามารถตกลงกันได้ ก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอแบ่งทรัพย์มรดกได้

 1. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน

เมื่อทายาทได้รับทรัพย์มรดกแล้ว จะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินไปยังชื่อของตนเอง โดยทายาทสามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินได้ที่สำนักงานที่ดิน

Share on: