ขั้นตอนขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกิน

ขั้นตอนการขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกิน มีดังนี้

  1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ

ผู้ขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกินจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

* เป็นบุคคลสัญชาติไทย
* อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
* มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
* ยากจนหรือมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี
* ไม่เคยมีที่ดินกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง
  1. ยื่นคำขอ

ผู้ขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกินสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในพื้นที่ที่ตนประสงค์จะขอที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกิน ได้แก่

* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* หนังสือรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
* หนังสือรับรองรายได้
* หนังสือรับรองความยากจน
* รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  1. ตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขอและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอ

  1. พิจารณาการขอ

คณะกรรมการ ส.ป.ก. จะพิจารณาการขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกิน

  1. ประกาศผลการขอ

คณะกรรมการ ส.ป.ก. จะประกาศผลการขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกิน

  1. ลงนามสัญญาเช่าที่ดิน

ผู้ขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกินที่ได้รับอนุมัติให้เช่าที่ดินจะต้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับ ส.ป.ก.

  1. ชำระค่าเช่าที่ดิน

ผู้ขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกินจะต้องชำระค่าเช่าที่ดินให้กับ ส.ป.ก.

  1. รับมอบที่ดิน

ผู้ขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกินจะได้รับมอบที่ดินจาก ส.ป.ก.

ระยะเวลาในการดำเนินการขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกิน ประมาณ 6 เดือน

ข้อควรระวังในการขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกิน

ผู้ขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกินควรตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำขอ และควรปฏิบัติตามเงื่อนไขการเช่าที่ดินของส.ป.ก. อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอที่ดิน ส.ป.ก. ทำกิน สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในพื้นที่ที่ตนประสงค์จะขอที่ดิน

Share on: