ขาดส่งค่างวด คืนรถแล้ว มีหนังสือฟ้องทวงเงินค่าส่วนต่างเพิ่ม

หากผู้เช่าซื้อขาดส่งค่างวดแล้วคืนรถให้กับบริษัทไฟแนนซ์ บริษัทไฟแนนซ์อาจดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าซื้อได้ ตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงค่างวดที่ค้างชำระ ค่าติดตามทวงถาม ค่าดอกเบี้ย ค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายอื่น ๆ ตามข้อตกลงในสัญญา

ในกรณีนี้ ผู้เช่าซื้อควรตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อว่ามีข้อตกลงอย่างไรเกี่ยวกับค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระค่างวด หากสัญญาเช่าซื้อกำหนดให้บริษัทไฟแนนซ์มีสิทธิเรียกค่าส่วนต่างระหว่างมูลค่ารถกับยอดหนี้คงค้างคืนจากผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้ออาจต้องชำระค่าส่วนต่างดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าซื้อไม่ได้กำหนดให้บริษัทไฟแนนซ์มีสิทธิเรียกค่าส่วนต่างดังกล่าว ผู้เช่าซื้ออาจสามารถต่อสู้คดีเพื่อขอให้ศาลยกฟ้องได้ โดยอาจอ้างว่าผู้เช่าซื้อได้คืนรถให้กับบริษัทไฟแนนซ์แล้ว จึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าส่วนต่าง

นอกจากนี้ ผู้เช่าซื้ออาจพิจารณายื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนสัญญาเช่าซื้อ เนื่องจากผู้เช่าซื้อได้ผิดนัดชำระค่างวดเกิน 3 งวดขึ้นไป ซึ่งถือเป็นการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเช่าซื้อ และอาจทำให้ผู้เช่าซื้อสามารถหลุดพ้นจากภาระหนี้ที่เหลืออยู่ได้

ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อควรปรึกษากับทนายความเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม

Share on: