ขาดส่งงวด ไฟแนนซ์ส่งฟ้องศาล


ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อขาดส่งงวด ไฟแนนซ์มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้เช่าซื้อต่อศาลเพื่อขอบังคับชำระหนี้ โดยฟ้องเรียกค่างวดที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้ ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อถูกศาลพิพากษาให้ชำระหนี้แล้ว แต่ยังคงไม่ชำระหนี้ ไฟแนนซ์มีสิทธิที่จะยึดรถคืนและนำรถไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองไม่สามารถชำระหนี้ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ ไฟแนนซ์อาจพิจารณาผ่อนผันการชำระหนี้ หรืออาจยอมลดค่างวด หรืออาจยกเลิกสัญญาเช่าซื้อและคืนเงินที่ค้างชำระบางส่วนให้กับผู้เช่าซื้อ

ผู้เช่าซื้อที่ขาดส่งงวดควรรีบติดต่อไฟแนนซ์เพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกัน เนื่องจากหากปล่อยให้ไฟแนนซ์ฟ้องร้องต่อศาล ผลที่ตามมาอาจรุนแรงกว่าการเจรจาหาทางออกร่วมกันกับไฟแนนซ์

Share on: