ขาดส่งดอกเบี้ย ขายฝากทอง ที่ร้านทอง แล้วโดนยึด

ตามพระราชบัญญัติขายฝาก พ.ศ. 2522 มาตรา 12 กำหนดว่า “ในกรณีขายฝากทองรูปพรรณ ให้ผู้ขายฝากชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยภายใน 3 วันนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระ หากผู้ขายฝากไม่ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับซื้อฝากมีสิทธิยึดทองรูปพรรณที่ขายฝากได้”

ดังนั้น ในกรณีที่ขาดส่งดอกเบี้ยขายฝากทอง 5 วัน ร้านทองมีสิทธิยึดทองรูปพรรณที่ขายฝากได้ โดยผู้ขายฝากสามารถขอไถ่ถอนทองรูปพรรณคืนได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกยึด หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนทองรูปพรรณคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ร้านทองมีสิทธิขายทอดตลาดทองรูปพรรณนั้นเพื่อชำระหนี้

ในกรณีนี้ ผู้ขายฝากสามารถดำเนินการดังนี้

  1. ชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกยึด
  2. เจรจากับร้านทองเพื่อขอผ่อนชำระหนี้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากร้านทอง
  3. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ร้านทองคืนทองรูปพรรณแก่ผู้ขายฝาก โดยผู้ขายฝากต้องแสดงหลักฐานว่าตนมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

หากผู้ขายฝากไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ตามข้างต้น ทองรูปพรรณที่ขายฝากจะถูกนำไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ โดยผู้ขายฝากจะได้รับเงินส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาด หากเงินส่วนที่เหลือไม่เพียงพอชำระหนี้ทั้งหมด ผู้ขายฝากจะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือแก่ร้านทอง

ทั้งนี้ ผู้ขายฝากควรพิจารณาถึงเงื่อนไขในการขายฝากทองรูปพรรณอย่างรอบคอบก่อนทำสัญญาขายฝาก เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยึดทองรูปพรรณ

Share on: