ขายที่ดินไปหลายปี มีจดหมายมาเรียกเก็บค่าไฟ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 05:16 pm

หากคุณขายที่ดินไปหลายปีแล้ว แต่มีจดหมายมาเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้า คุณควรติดต่อบริษัทไฟฟ้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้ไฟฟ้าที่เรียกเก็บมา โดยคุณอาจต้องแสดงหลักฐานการซื้อขายที่ดินให้กับบริษัทไฟฟ้าเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ครอบครองที่ดินอีกต่อไป

ต่อไปนี้คือขั้นตอนในการติดต่อบริษัทไฟฟ้า:

  1. ติดต่อบริษัทไฟฟ้าที่ให้บริการในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  2. แจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัทไฟฟ้าทราบว่าคุณขายที่ดินไปแล้วและได้รับเงินค่าขายแล้ว
  3. แจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัทไฟฟ้าทราบถึงวันที่คุณขายที่ดินและจำนวนเงินที่ขาย
  4. ยื่นเอกสารหลักฐานการซื้อขายที่ดิน ได้แก่ สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน สำเนาโฉนดที่ดิน และสำเนาหนังสือรับรองการชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  5. เจ้าหน้าที่บริษัทไฟฟ้าจะตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้ไฟฟ้าที่เรียกเก็บมาและดำเนินการยกเลิกการเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าของคุณ

หากคุณไม่ติดต่อบริษัทไฟฟ้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้ไฟฟ้าที่เรียกเก็บมา คุณอาจถูกบังคับให้ชำระค่าใช้ไฟฟ้าแม้คุณไม่ได้เป็นผู้ครอบครองที่ดินอีกต่อไป

Share on: