ขายฝากที่ดินใกล้หมดสัญญา ต้องการกู้เงินกองทุนหมุนเวียน

การกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกร.) เพื่อนำมาไถ่ถอนสัญญาขายฝากที่ดิน มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอกู้เงินดังนี้

หลักเกณฑ์

 1. ต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อย
 2. มีหนี้สินจากการขายฝากที่ดิน
 3. มีที่ดินที่ขายฝากอยู่ในพื้นที่ที่กองทุนหมุนเวียนฯ สามารถดำเนินการได้
 4. ที่ดินที่ขายฝากต้องมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน นส. 3 นส. 3ก หรือ นส. 3 ข.
 5. ที่ดินที่ขายฝากต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ให้ไถ่ถอนได้

ขั้นตอนการขอกู้เงิน

 1. ยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานสหกรณ์อำเภอ
 2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอกู้เงิน
 3. หากคุณสมบัติครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอกู้เงินไปดำเนินการจัดทำสัญญาจำนองที่ดินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาที่ที่ดินตั้งอยู่
 4. ธ.ก.ส. จะโอนเงินกู้ให้เจ้าหนี้เพื่อไถ่ถอนสัญญาขายฝาก
 5. เมื่อเจ้าหนี้รับเงินไถ่ถอนแล้ว จะนำเงินคืนให้ผู้ขอกู้เงิน

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้เงิน
 2. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์
 4. สำเนาสัญญาขายฝากที่ดิน
 5. สำเนาหนังสืออนุมัติจากเจ้าหนี้ให้ไถ่ถอนได้
 6. สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน (โฉนดที่ดิน นส. 3 นส. 3ก หรือ นส. 3 ข.)

ระยะเวลาในการขอกู้เงิน

หากเอกสารและคุณสมบัติครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอนุมัติและโอนเงินกู้ให้เจ้าหนี้ภายใน 15 วันทำการ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ อยู่ที่ร้อยละ 4 ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ ไม่เกิน 10 ปี

ค่าธรรมเนียม

ผู้ขอกู้เงินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้

ประโยชน์

การกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ เพื่อไถ่ถอนสัญญาขายฝากที่ดิน จะช่วยให้เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนมาไว้ในครอบครองได้ ทำให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์

Share on: