ขายฝากไปแล้ว แต่แจ้งโฉนดหาย เพื่อออกใบแทน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:43 pm

นาย ก.ขายฝากโฉนด นาย ข.ไปแล้ว แต่นาย ก.แจ้งทำโฉนดใบแทน เพื่อไปทำธุรกรรทอื่น โดยที่นาย ข.ไม่รู้เรื่อง

ในกรณีนี้ นาย ก. กระทำผิดกฎหมาย ดังนี้

  • ผิดสัญญาขายฝาก เนื่องจากได้แจ้งทำโฉนดใบแทน เพื่อไปทำธุรกรรมอื่น โดยที่นาย ข. ไม่รู้เรื่อง
  • ผิดฐานยักยอกทรัพย์ เนื่องจากได้เบียดบังเอาโฉนดที่ดินของนาย ข. ไปโดยทุจริต

นาย ข. สามารถฟ้องร้องนาย ก. เพื่อเรียกค่าเสียหายได้ โดยมีข้อกฎหมายอ้างอิงดังนี้

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 394 บัญญัติว่า “ผู้ใดทำผิดสัญญาโดยเจตนาทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน”
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตเพื่อประโยชน์ตนหรือบุคคลอื่น ย่อมมีความผิดฐานยักยอก”
Share on: