ขายรถยนต์ไปแล้ว โอนไม่ได้ ผู้ซื้อขอคืน

ในกรณีนี้ ผู้ขายรถยนต์มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ เนื่องจากเลขคัทซีและเลขตัวถังเป็นสนิมจนไม่สามารถโอนได้ ถือว่าเป็นความบกพร่องของรถที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ผู้ขายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายรถเดิม หรือช่างที่ซ่อมรถมาก่อนได้ หากพบว่าเลขคัทซีและเลขตัวถังเป็นสนิมเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขายรถเดิมหรือช่างที่ซ่อมรถมาก่อน

ขั้นตอนในการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ มีดังนี้

  1. ผู้ขายต้องตกลงคืนเงินให้กับผู้ซื้อ โดยตกลงราคาคืนเงินและกำหนดระยะเวลาในการคืนเงิน
  2. ผู้ขายต้องนำเงินคืนให้กับผู้ซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. หากผู้ซื้อไม่พอใจกับราคาคืนเงินที่ตกลงกันไว้ ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันใหม่ หรือนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

หากผู้ขายไม่คืนเงินให้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อสามารถดำเนินการฟ้องร้องเรียกเงินคืนได้ โดยต้องนำหลักฐานต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น สัญญาซื้อขายรถยนต์ ใบโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หลักฐานการโอนทะเบียนรถยนต์ หลักฐานการจ่ายเงินให้กับผู้ขาย เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ซื้อยังสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขายในข้อหาหลอกลวงในการซื้อขายรถยนต์ได้อีกด้วย

ข้อแนะนำสำหรับผู้ขายรถยนต์

  • ก่อนขายรถยนต์ ควรตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อย โดยเฉพาะเลขคัทซีและเลขตัวถัง หากพบความผิดปกติให้รีบดำเนินการแก้ไข
  • ควรมีหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ที่ชัดเจน เช่น สัญญาซื้อขายรถยนต์ ใบโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หลักฐานการจ่ายเงิน
  • ควรทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถหรือผู้ซื้อ

ข้อแนะนำสำหรับผู้ซื้อรถยนต์

  • ควรตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนซื้อ โดยเฉพาะเลขคัทซีและเลขตัวถัง
  • ควรขอดูหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ที่ชัดเจน เช่น สัญญาซื้อขายรถยนต์ ใบโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หลักฐานการจ่ายเงิน
  • ควรทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถหรือตนเอง
Share on: