คดีอุบัติเหตุ ค่าสินไหมทดแทน


เมื่อศาลมีคำสั่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนในคดีอุบัติเหตุแล้ว จำเลยมีหน้าที่ต้องดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งศาล จำเลยสามารถชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์โดยตรง หรือสามารถชำระเงินผ่านศาลก็ได้
  • ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หากจำเลยมีประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยชีวิต จำเลยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ และบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่จำเลยตามสัญญาประกันภัย
  • ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ หากจำเลยไม่มีประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยชีวิต จำเลยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถได้ และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่จำเลยตามพระราชบัญญัติกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ จำเลยมีหน้าที่ต้องชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งศาล หากจำเลยไม่ชำระค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด โจทก์สามารถยื่นคำร้องขอบังคับคดีต่อศาลได้

นอกจากนี้ จำเลยยังสามารถดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อปกป้องสิทธิของตน เช่น

  • ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ หากไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาล
  • ยื่นคำร้องขอตรวจสอบค่าสินไหมทดแทน หากเห็นว่าค่าสินไหมทดแทนที่ศาลกำหนดนั้นสูงเกินไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม จำเลยสามารถปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำ

Share on: