คดีอุบัติเหตุ รถยนต์ชนรถจักรยานยนต์

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ที่ประสบภัยจากรถ จำกัด (RVP) มีหน้าที่หลัก 2 ประการ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่

  1. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่รถที่ทำให้เกิดความเสียหายไม่มีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือผู้ขับขี่หลบหนีไม่รับผิดชอบ
  2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น บาดเจ็บสาหัส พิการ หรือเสียชีวิต โดยบริษัทกลางฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ บริษัทกลางฯ ยังมีภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนี้

  • ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
  • ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้
  • ดำเนินกิจการอื่นตามที่กำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ

โดยสรุปแล้ว บริษัทกลางคุ้มครองผู้ที่ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมาย โดยทำหน้าที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่รถที่ทำให้เกิดความเสียหายไม่มีประกันภัยภาคบังคับ หรือผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือผู้ขับขี่หลบหนีไม่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถในกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถที่ประสงค์จะขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทกลางฯ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่สาขาของบริษัทกลางฯ หรือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทกลางฯ

Share on: