ความคืบหน้า ส.ค.1 ไปออกโฉนด

นำที่ดิน ส.ค.1 ไปออกโฉนด แต่ยังไม่ได้

สาเหตุที่การออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน ส.ค.1 ใช้เวลานาน อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • ที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตปฏิรูปที่ดิน
  • ที่ดินมีประเด็นขัดแย้งทางกฎหมาย เช่น มีการอ้างสิทธิ์ในที่ดินจากบุคคลอื่น
  • ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีส.ค.1 หรือมีส.ค.1 ไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริง
  • ที่ดินมีภาระผูกพัน เช่น มีหนี้สินติดค้างอยู่

หากที่ดินไม่มีประเด็นขัดแย้งทางกฎหมาย และเอกสารสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ทันที โดยไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น

ในกรณีนี้ แนะนำให้ท่านตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ครบถ้วน และสอบถามเจ้าหน้าที่กรมที่ดินให้ชัดเจนว่าสาเหตุที่การออกโฉนดที่ดินล่าช้าคืออะไร หากยังมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายได้

ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการดำเนินการออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน ส.ค.1

  1. เตรียมเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่ ส.ค.1 หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเนื่อง หลักฐานการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
  2. ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  3. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
  4. รอการออกโฉนดที่ดิน

หากที่ดินมีประเด็นขัดแย้งทางกฎหมาย จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งอาจใช้เวลานานและมีความยุ่งยากมากขึ้น

Share on: