คอนโดสร้างไม่เสร็จ อยากได้เงินดาวน์คืน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:16 pm

ในกรณีที่โครงการคอนโดมิเนียมถูกยกเลิกการก่อสร้าง

ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้องเงินดาวน์คืนตามสัญญาซื้อขาย โดยผู้ซื้อสามารถยื่นฟ้องผู้พัฒนาโครงการต่อศาลเพื่อขอเงินดาวน์คืนได้ ศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงและคำพิพากษาให้ตามสมควรแก่กรณี

กฎหมายที่อ้างอิงเกี่ยวกับการขอเงินดาวน์คืนในกรณีโครงการคอนโดมิเนียมถูกยกเลิกการก่อสร้าง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 393 บัญญัติว่า “ผู้ขายจำนองหรือผู้รับจำนองซึ่งไม่ชำระหนี้ตามสัญญาจำนองหรือสัญญาซื้อขายอันเป็นเหตุให้เกิดสิทธิจำนองหรือสิทธิซื้อขายย่อมต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ซื้อหรือผู้จำนอง”

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 28 บัญญัติว่า “ผู้พัฒนาโครงการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้อาคารชุดแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และให้อาคารชุดมีลักษณะและคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญา”

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการเอาเปรียบหรือหลอกลวงผู้บริโภคอันไม่เป็นธรรม”

Share on: