คัดค้านการจับจองที่ดิน ส.ป.ก.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:03 pm

สาเหตุในการคัดค้านที่ดิน ส.ป.ก. อาจมีหลายประการ เช่น

การคัดค้านที่ดิน ส.ป.ก. สามารถทำได้โดยยื่นหนังสือคัดค้านต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยหนังสือคัดค้านต้องระบุชื่อผู้คัดค้าน ที่อยู่ของผู้คัดค้าน ที่ดินที่คัดค้าน และเหตุผลในการคัดค้าน

  • ที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  • ที่ดินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
  • ที่ดินอยู่ในเขตที่ห้ามเข้าออก
  • ที่ดินอยู่ในเขตที่สงวนไว้สำหรับประชาชนชนทั่วไป
  • ที่ดินอยู่ในเขตที่สงวนไว้สำหรับราชการ
  • ที่ดินอยู่ในเขตที่สงวนไว้สำหรับสาธารณประโยชน์

เมื่อยื่นหนังสือคัดค้าน ส.ป.ก. แล้ว ส.ป.ก. จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หาก ส.ป.ก. พบว่าที่ดินที่คัดค้านถูกต้อง ส.ป.ก. จะยกเลิกการปฏิรูปที่ดินและให้ที่ดินกลับคืนสู่เจ้าของเดิม

การคัดค้านที่ดิน ส.ป.ก. เป็นสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หากท่านเห็นว่าที่ดินของท่านถูกปฏิรูปที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านสามารถยื่นหนังสือคัดค้าน ส.ป.ก. เพื่อขอคืนที่ดินได้

Share on: