คืนรถไฟแนนซ์ไป18 ปีแล้ว โดนทวงถามค่าส่วนต่าง

ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดอายุความในการเรียกร้องหนี้สินทั่วไปไว้ที่ 10 ปี ดังนั้น หากผู้เช่าซื้อคืนรถไปนานกว่า 10 ปีแล้ว ไฟแนนซ์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าส่วนต่างจากผู้เช่าซื้ออีกต่อไป

ในกรณีนี้ ผู้เช่าซื้อสามารถโต้แย้งการเรียกร้องค่าส่วนต่างของไฟแนนซ์ได้ โดยอ้างว่าสิทธิเรียกร้องของไฟแนนซ์ได้หมดอายุความไปแล้ว ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  • ยื่นหนังสือแจ้งไฟแนนซ์เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ยินยอมชำระค่าส่วนต่าง
  • แจ้งให้ไฟแนนซ์ทราบว่าสิทธิเรียกร้องของไฟแนนซ์ได้หมดอายุความไปแล้ว
  • เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น สัญญาเช่าซื้อ หลักฐานการคืนรถ หลักฐานการชำระค่างวดที่ค้างชำระ เป็นต้น

หากไฟแนนซ์ยังคงพยายามทวงถามค่าส่วนต่างจากผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อสามารถดำเนินคดีฟ้องร้องไฟแนนซ์ต่อศาลได้ โดยขอให้ศาลสั่งให้ไฟแนนซ์ยุติการทวงถามค่าส่วนต่าง และคืนเงินค่าส่วนต่างที่ชำระไปแล้วแก่ผู้เช่าซื้อ

ทั้งนี้ กรณีนี้ผู้เช่าซื้อควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการที่เหมาะสม

Share on: